آبپاش پروت Perrot

آبپاش پروت LVZR PERROT

آبپاش پروت مدل LVZR

مختص زمین فوتبال و دارای تائیدیه فیفا FIFA

آبپاش پروت (Perrot) مدل LVZR-F

فشار کاری: ۳-۷ بار

دبی: ۵۶۰۰- ۲۷۴۰۰ لیتر بر ساعت

وردی مادگی ۲/۱-۱ اینچ

شعاع پاشش: ۱۹ تا ۳۶ متر

این آبپاش دارای دو مدل تمام دور و تنظیمی می باشد .

آبپاش پروت آبپاش LVZR آبپاش تنظیمی پروت آبپاش تمام دور پروت PERROT آبپاش زمین فوتبال آبپاش فضای سبز آبپاش زمین چمن

آبپاش پروت (Perrot) مدل ZK30
فشار کاری: ۳-۷ بار
دبی: ۳۹۴۰- ۱۱۳۹۰ لیتر بر ساعت
ورودی نری ۱ اینچ
شعاع پاشش: ۱۰ تا ۷۵/۱۳ متر
این آبپاش دارای مدل های تمام دور و قابل تنظیم بوده و از شماره نازل ۸ تا ۱۱ میملمتر را ساپورت می کند.

آبپاش پروت آبپاش زمین فوتبال آبپاش فضای سبز آبپاش زمین گلف آبپاش ZK30 تنظیمی آبپاش ZK30 تمام دور

 

آبپاش پروت (Perrot) مدل ZM22
فشار کاری: ۳-۷ بار
دبی: ۶۱۶۰- ۲۴۱۰۰ لیتر بر ساعت
ورودی نری ۲/۱-۲ اینچ
شعاع پاشش: ۱۱ تا ۱۷ متر
این آبپاش دارای مدل های تمام دور و قابل تنظیم بوده و از شماره نازل ۱۰ تا ۱۶ میملمتر را ساپورت می کند .

 

آبپاش پروت آبپاش زمین زراعی آبپاش فضای سبز آبپاش ZM22 آبپاش تنظیمی آبپاش تمام دور آبپاش آلومینیومی آبپاش

 

 

 

تماس سریع